Pereiti prie turinio

Nuotolinių konsultacijų teikimo tvarka ir su jomis susijusios Informacijos teikimo pacientui tvarka ir sąlygos nustatomos UAB Forma perfecta nuotolinio konsultavimo taisyklėse. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo privalo pranešti apie tokią veiką, jei jis: 1. Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo procedūros metu yra paaiškinama kaip jūsų asmens duomenys, tame tarpe ir sveikatos duomenys, gauti tyrimo metu, bus saugomi. Klinikos darbuotojas įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, priima vieną iš žemiau nurodytų sprendimų: 8. Valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme nustatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas. Geros klinikinės praktikos taisyklės rekomenduoja klinikinį tyrimą atliekančiam tyrėjui informuoti asmens šeimos gydytoją apie jo dalyvavimą klinikiniame tyrime, jei jis turi savo šeimos gydytoją ir jei sutinka, kad gydytojas būtų informuotas.

 • Share on Facebook Share on Twitter Kai susipažįstate su nauju žmogumi, ar jūs vienas iš tų žmonių, kurie iš karto dalijasi asmenine ir intymia informacija apie jūsų gyvenimą?
 • Taip pat Fizioklinikoje renkami asmens duomenys vardas, pavardė, apsilankymų skaičius ir datos, suteiktos paslaugos tiek, kiek reikalinga mokėjimams administruoti už suteiktas paslaugas vidaus mokėjimų apskaitos dokumentai, sąskaitos — faktūros, mokėjimo nurodymai sveikatos draudimą teikiančioms draudimo bendrovėms.
 • Kodėl žmonės dalyvauja klinikiniuose tyrimuose?

Kaunas 1. UAB Forma perfecta Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašas toliau — Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Aprašas reglamentuoja UAB Forma perfecta informacijos apie paciento sveikatos būklę, diagnozes ir gydymą, taip pat visos kitos informacijos apie pacientą teikimo pacientui, valstybės institucijoms ir kitoms institucijoms bei asmenims sąlygas, terminus ir apmokėjimo tvarką.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas — Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar asmens tapatybės kortelė, laikinasis pažymėjimas, išduotas praradus asmens tapatybės kortelę ar pasą, leidimas laikinai nuolat gyventi Lietuvoje, o taip pat užsieniečio piliečio pasas ar kitas jį atitinkantis kelionės dokumentas ar asmens be pilietybės kelionės dokumentas, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties m.

Dokumente turi būti asmens parašo pavyzdys. Atstovas pagal pavedimą — asmuo turintis pilnamečio, veiksnaus paciento išduotą, notariškai patvirtintą ir galiojantį įgaliojimą, suteikiantį teisę gauti Informaciją apie pacientą, arba advokatas turintis su tokiu pacientu galiojančią atstovavimo sutartį; 2.

VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras

Informacija apie pacientą — paciento duomenys vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresasbuvimas sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklė, diagnozė, medicininio tyrimo duomenys, gydymo eiga ir prognozė, kita su paciento gydymu susijusi informacija. Visa informacija apie pacientą, net ir po jo mirties, yra konfidenciali. Sutikimas — paciento atstovo rašytinis paciento pasirašytas sutikimas originalas dėl Informacijos apie pacientą suteikimo trečiajam asmeniui, kuriame nurodyta: 2.

Tuo atveju jeigu pacientas sutikime nenurodo informacijos teikimo masto laikoma kad, sutikime nurodytam asmeniui jo prašymu gali būti pateikta bet kokia Klinikos turima Informacija apie pacientą; 2. Sutikime taip pat rekomenduojama nurodyti gydymas bendros informacijos atskleidimo suteikimo pagrindas pvz.

Informacija apie pacientą šiame Apraše nurodytomis sąlygomis gali būti teikiama šiems asmenims: 3. Po paciento mirties teisę gauti Informaciją apie pacientą turi paciento įpėdiniai.

Informacijos teikimo tvarka

Prašymus suinteresuoti asmenys gali pateikti: 3. Jeigu pareiškėjas pageidauja gauti dokumentus el. Šiame apraše nurodytais atvejais ir tvarka Informaciją apie pacientą pačiam pacientui ir kitiems ją turintiems teise gauti asmenims Klinika teikia neatlygintinai.

 1. Savęs atskleidimo įtaka santykiams
 2. Informacijos teikimo tvarka — kulturagyvai.lt
 3. Slapukai — tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto naršyklę ir saugomos įrenginio atmintyje.
 4. Ši pareiga taikoma visiems valstybės tarnautojams ar jiems prilygintiems asmenims.
 5.  Вы звонили Стратмору.

Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.

Klinika pacientui pateikia jo medicinos dokumentų kopijas ar bet kokią kitą Klinikos turimą Informaciją apie pacientą, nurodytą paciento prašyme, įskaitant diagnozės ir gydymo aprašymus. Paciento prašymas turi būti pateiktas raštu, išskyrus prašymą dėl paciento medicinos dokumentų kopijų išdavimo, kuris gali būti pateiktas Klinikos registratūroje žodžiu.

Įsakymu Nr. Šie duomenys yra renkami sekančiais tikslais: 1.

Pacientas prašymą Klinikai gali pateikti ir elektroniniu paštu info ficlinica. Pacientas kartu su prašymu Klinikai pateikia Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, pacientas pateikia Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą, patvirtintą notaro arba advokato. Klinika atsisako teikti informaciją pacientui, kai: 4.

Klinika tinkamai negali nustatyti paciento tapatybės, kai jis kreipėsi el.

Atstovui jo rašytiniu prašymu pateikiama visa Klinikos turima Informacija apie pacientą, tačiau tik tokia apimtimi, kuri neviršija jo įgaliojimų, įtvirtintų atstovavimo pagrindą nustatančiame dokumente. Paciento atstovas, siekdamas gauti Informaciją apie pacientą, Klinikai pateikia: 5. Atstovo pagal įstatymą atstovimo pagrindą patvirtinančiais dokumentais paprastai laikomi: 5. Įpėdinis siekdamas gauti Informaciją apie pacientą, po paciento mirties, Klinikai kartu su 5.

Tretiesiems asmenims, esant paciento sutikimui, Klinika pateikia turimą, prašyme nurodytą rašytinę Informaciją apie pacientą, neviršijant Sutikime nurodytos apimties.

kas gali būti skausmas sąnario

Trečiasis asmuo, siekdamas gauti rašytinę Informaciją apie pacientą, Gydymas bendros informacijos atskleidimo pateikia: 6. Sutikimą, 6.

Duomenų apie sveikatą atskleidimas ir perdavimas

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, pateikiamas šio dokumento nuorašas, patvirtintas notaro arba advokato. Pacientas Sutikimą trečiajam asmeniui gauti Informaciją apie pacientą gali išduoti: 6.

Tretiesiems asmenims Klinikos turima Informacija apie pacientą neturint jo Sutikimo gydymas bendros informacijos atskleidimo būti teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka ir tik tokia apimtimi, kuri atitinka prašymo ir teisės aktų nustatytą apimtį.

Rašytinė informacija, neturint raštiško paciento Sutikimo, teikiama šioms institucijoms: 7. Nagrinėjant paciento skundą, kai skundas yra susijęs su Informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, Klinika turi teisę tokią konfidencialią informaciją pateikti Klinikos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai ir asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą.

As enims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo Informacija apie pacientą gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

Privatiems asmenims, kuriems valstybė yra patikėjusi savo dalies funkcijų vykdymą notarams, antstoliams, advokatams ir kurių teisė gauti Informaciją apie pacientą, įtvirtinta įstatymuose, yra bendro pobūdžio, nesant specialios, detalizuotos įstatymo normos dėl konkrečių paciento konfidencialių duomenų atskleidimo, Informacija apie pacientą be paciento Sutikimo nėra teikiama. Trečiasis asmuo, siekdamas gauti rašytinę Informaciją apie pacientą, Klininkai pateikia: 7.

Privatumo politika

Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus.

medicina artrosis ir jo gydymas

Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas gydymas bendros informacijos atskleidimo nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai. Jeigu prašymo pateikimo metu, kai prašymas pateikiamas asmeniškai, Klinikos personalas pastebi, kad pateiktas prašymas ar dokumentai turi trūkumų, nedelsiant apie tai informuoja pareiškėją ir grąžina jam pateiktus dokumentus trūkumų šalinimui.

Priėmus pareiškėjo prašymą suteikti Informaciją apie pacientą, Klinikos darbuotojas tokį prašymą registruoja gautų dokumentų prašymų registre. Nustačius prašymo ar kitų dokumentų trūkumus, Atsakingas Klinikos darbuotojas nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas 3 darbo dienas pateikus prašymą vykdomą skubos tvarka, 1 darbo dieną pacientui pateikus prašymą išduoti medicinos dokumentų kopijas nuo prašymo priėmimo dienos, informuoja pareiškėją išsiųsdamas registruotą laišką arba pareiškėjo prašyme nurodytu el.

Informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos aprašas

Pareiškėjo pateikiami papildomi dokumentai registruojami Klinikos gautų dokumentų prašymų registre. Jeigu atsakingas Klinikos darbuotojas prašymo ar kitų dokumentų trūkumų nenustato, padaromos pateiktų dokumentų kopijos ir dokumentai pateikiami atitinkamam pacientą gydančiam ar jį gydžiusiam gydytojui, kuris įsega gautus dokumentus ar jų kopijas į asmens, apie kurį prašoma informacijos, į formą Nr. Klinikos darbuotojas įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, priima vieną iš žemiau nurodytų sprendimų: 8.

Sprendimas atsisakyti tenkinti prašymą arba tenkinti jį iš dalies turi būti motyvuotas ir pagrįstas šio Aprašo arba teisės aktuose numatytais pagrindais.

Depresija: jos gydymas, savipagalba ir pagalba artimajam

Informacija apie pacientą neteikiama, jei tai prieštarautų protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principui. Jei priimamas sprendimas tenkinti prašymą, pacientą gydantis ar gydęs gydytojas ar kitas atsakingas Klinikos darbuotojas parengia prašoma informacija, ją pasirašo ir arba patvirtina dokumentų kopijas bei perduota parengtus dokumentus Klinikos registratūros darbuotojui.

Klinikos registratūros darbuotojai užtikrina, kad dokumentai būtų išsiųsti perduoti pareiškėjui. Parengta rašytinė informacija arba sprendimas atsisakyti teikti Informaciją apie pacientą, perduodamas pareiškėjui asmeniškai, jam patvirtinant informacijos gavimą, išsiunčiama per pasiuntinį ar registruotu laišku. Elektroniniu paštu Informacija apie pacientą gali būti teikiama tik jei pareiškėjo prašyme nurodyta, kad jis pageidauja dokumentus gauti el.

Savęs atskleidimo įtaka santykiams

Rašytinės Informacijos apie pacientą pateikimo ir atsisakymo ją pateikti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų Klinikos reikalaujamų dokumentų yra piršto sąnarių skausmas ir jų gydymas liaudies gynimo 9.

Informacijos pateikimo pareiškėjui ar atsisakymo pateikti informaciją diena laikoma ta diena, kai pareiškėjui asmeniškai įteikiama informacija, informacija perduodama pasiuntiniui ar registruoto laiško siuntimui arba Klinikos išsiunčiama elektroninių ryšių tinklais.

 • Neturtinės žalos atlyginimas, bendra informacija Neturtinė žala apibrėžiama kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.
 • Šis aprašas reglamentuoja informacijos pacientui ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims teikimo tvarką.
 • Duomenų apie sveikatą atskleidimas ir perdavimas Konfidencialumas Pagrindinis duomenų apie sveikatą tvarkymo principas — tai konfidencialumo laikymasis.

Informacija apie pacientą telefonu ar el. Jeigu prašymą dėl informacijos gavimo pacientas, jo atstovas, ar Informaciją apie pacientą turintis teisę gauti asmuo pateikia telekomunikacijų priemonėmis, atsižlegiant prašomos informacijos pobūdį ir apimtį, prieš teikiant Informaciją apie pacientą prašymą pateikęs asmuo identifikuojamas naudojat vieną ar kelias indentifikavimo priemones indentifikavimo priemones kiekvienu konkrečiu atveju pasirenka Klinika : Prašymą pateikusio asmens tapatybė nustatoma klausimyno pagalba, laikantis nuostatos, kad tą informaciją turėtų žinoti tik prašymą pateikiantis asmuo.

Prašymą pateikiantis asmuo pasirašo prašymą sertifikuotu el. Prašymą pateikiantis asmuo iš savo vardu Europos Bendrijoje veikiančiame banke ar kitoje mokėjimų įstaigoje atidarytos banko sąskaitos, į Klinikos nurodytą banko sąskaitą atlieka mokėjimą, kurio paskirtyje yra nurodytas Prašymą teikiančio asmens indentifikavimui Klinikos suteiktas kodas.

Pacientui, jo atstovui, ar asmeniui, kuriam duotas paciento Sutikimas gauti Informaciją apie pacientą, žodžiu gali būti suteikta informacija apie Klinikoje gydomo paciento sveikatos būklę, diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo eigą. Nuotolinių konsultacijų teikimo tvarka ir su jomis susijusios Informacijos teikimo pacientui tvarka ir sąlygos nustatomos UAB Forma perfecta nuotolinio konsultavimo taisyklėse.

salierai gydymas arnotes

Žodinė Informacija apie pacientą teikiama betarpiškai skausmas spindulių-cisternų sąnarių į kliniką arba telefonu jeigu tenkinamos 10 skyriuje nurodytos sąlygos.

Visi asmenys, turintys teisę gauti konfidencialią rašytinę Informaciją apie pacientą, privalo išlaikyti jos konfidencialumą. Už neteisėtą konfidencialios Informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka. Aplankykite mus.