Pereiti prie turinio

Registro duomenų teikėjas, nustatęs, kad pateikė registrotvarkytojuineteisingus duomenis, nedelsdamas privalo raštu pateikti jam teisingus duomenis. Sąnarių skausmas ir judėjimo funkcijos sutrikimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimo formų.

Patvirtinti profesinių ligų sąrašą pridedama. Įsteigti Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registrą ir patvirtinti jo nuostatus pridedama. Šių cheminių medţiagų sukeltos ligos: 1.

Europos profesinių ligų ligos sąnarių sąrašą kodas Cheminės medţiagos Akrilnitrilas Arsenas arba jo junginiai Berilis arba jo junginiai Anglies monoksidas Karboniloksichloridas Cianido rūgštis Cianidai ir jų junginiai Izocianatai Kadmis arba jo junginiai Chromas arba jo junginiai Gyvsidabris arba jo junginiai Manganas arba jo junginiai Azoto rūgštis Azoto oksidai Amoniakas Nikelis arba jo junginiai Fosforas arba jo junginiai Švinas arba jo junginiai Sieros oksidai Sieros rūgštis Anglies disulfidas Vanadis arba jo junginiai Chloras Bromas Jodas Fluoras arba jo junginiai Alifatiniai arba alicikliniai angliavandeniliai, gauti iš ligroino arba benzino Halogeninti alifatinių arba aliciklinių angliavandenilių dariniai Butilo, metilo ir izopropilo alkoholiai 1.

Odos ligos, kurias sukelia cheminės medţiagos arba veiksniai, neįtraukti į kitus punktus: Eil. Europos profesinių ligų sąrašo kodas Ligos 2. Ligos, kurias sukelia įkvepiamos medţiagos ir veiksniai, neįtraukti į kitus punktus: 3. Infekcinės ir parazitinės ligos: Eil. Europos profesinių ligų sąrašo kodas 4. Ligos, sukeltos fizikinių ir ergonominių veiksnių: 5.

Ligos Kataraktos, sukeltos šiluminės spinduliuotės Konjunktyvitai, sukelti ultravioletinės spinduliuotės Klausos susilpnėjimas arba kurtumas, sukeltas triukšmo Ligos, sukeltos padidėjusio ar sumaţėjusio atmosferos slėgio Plaštakos ir riešo kaulų ir sąnarių ligos dėl mechaninės vibracijos Kraujagyslių ir nervų ligos dėl mechaninės vibracijos Sąnarinių maišelių ligos dėl suspaudimo Girnelės bursitai Alkūnės bursitas Peties bursitas Ligos, sukeltos sausgyslių makščių pertempimo Ligos, sukeltos sausgyslių jungiamojo audinio dangalo pertempimo Ligos, sukeltos raumenų ir sausgyslių pertempimo jų prisitvirtinimo vietose Meniskų paţeidimai dėl ilgalaikio darbo klūpant arba atsitūpus Nervų parezė dėl suspaudimo 5.

Šiame ligos sąnarių sąrašą nurodytos ligos turi būti tiesiogiai susijusios su kenksmingais darbo aplinkos veiksniais.

Plačiai populiarėja dėl greito simptomų pašalinimo dėl trigubo šios grupės vaistų poveikio: priešuždegiminis; skausmo malšintojas; karščiavimą mažinantis. Priešuždegiminį poveikį lemia kiti nei hormoninių vaistų mechanizmai, kurie pabrėžiami pavadinime - nesteroidiniai vaistai. Labiausiai jis pasireiškia indometacine, flurbiprofenu ir diklofenaku, o minimalaus priešuždegiminio poveikio reikia tikėtis iš ibuprofeno, amidopirino ir aspirino.

Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai toliau — Nuostatai reglamentuoja Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro toliau— registras paskirtį, jo objektą, registro valdytoją, registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų teikėjus, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

Registro paskirtis — registruoti profesinių ligų atvejus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektas — profesinės ligos atvejis.

Gydytoja reumatologė: tik liaudies medicina sąnarių neišgydysite - LRT

Asmens duomenų tvarkymo tikslas — identifikuoti asmenį, kuriam nustatyta profesinė liga. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje toliau— duomenų bazė.

Registro duomenų teikėjai yra šie: 6. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių paskirti darbo inspektoriai — profesinių ligų tyrimo komisijų pirmininkai toliau— profesinių ligų tyrimo komisijų pirmininkai ; 6.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai toliau— Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai ; 6.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos teritoriniai skyriai toliau— Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba arba jos teritoriniai skyriai ; 6.

Hepatitas C

Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu Ţin. Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija.

Registro tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Higienos institutas. Registro valdytojas metodiškai vadovauja registro tvarkytojui ir atlieka kitas Nuostatuose nustatytas funkcijas. Registro valdytojas privalo: Registro valdytojas turi teisę: Registro tvarkytojas atlieka šias funkcijas: Registro tvarkytojas privalo uţtikrinti, kad: Registro tvarkytojas turi teisę: Registre tvarkomi šie duomenys: Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, paskyrusio profesinių ligų tyrimo komisijos pirmininką, pavadinimas; Centrinės darbo medicinos ligos sąnarių sąrašą komisijos pirmininko vardas ir pavardė; Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus, uţpildţiusio pranešimą apie netektą darbingumą procentais dėl profesinės ligos, pavadinimas; Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pavadinimas; Registro objektui klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai: Lietuvos profesijų klasifikatorius; Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, tvarkomas Lietuvos statistikos departamento.

Registro duomenys į duomenų bazę įrašomi, joje keičiami remiantis dokumentais, pateiktais registro objektui įregistruoti ar registro duomenims pakeisti. Registro duomenų teikėjai registro tvarkytojui duomenis teikia raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ir garantuoja registrui teikiamų duomenų teisingumą ir atnaujinimą. Registro duomenų teikėjai registro tvarkytojui teikia nurodytus dokumentus su juose nurodytais atitinkamais duomenimis taip: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas nuo profesinio darbingumo netekimo nustatymo pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba arba jos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl ligos pašalpos skyrimo priėmimo pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija, nusprendusi, kad profesinė liga diagnozuota nepagrįstai, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų Registrotvarkytojas tikrina, ar Nuostatų Registro objektas laikomas įregistruotu, jeigu per 3 darbo dienas nuo profesinės ligos kortelės gavimo registre registro tvarkytojasatlieka visus šiuos veiksmus: priima sprendimą įregistruoti registro objektą, suteikia registro objektui identifikavimo kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į duomenų bazę.

Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, duomenų bazėje saugomi neribotą laiką. Asmens duomenys duomenų bazėje saugomi 25 metus. Registro duomenų teikėjas, nustatęs, kad pateikė registrotvarkytojuineteisingus duomenis, nedelsdamas privalo raštu pateikti jam teisingus duomenis. Registro duomenų teikėjas per 3 darbo dienas raštu praneša ligos sąnarių sąrašą tvarkytojuiapie registro sustaines skauda su stresu duomenų pasikeitimus.

Registro tvarkytojas per 3 ligos sąnarių sąrašą dienas nuo informacijos gavimo įrašo duomenų pasikeitimus.

Registro tvarkytojas registro objektą išregistruoja, gavęs iš Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pranešimą apie profesinės ligos diagnozės panaikinimą arba pakeitimą, ir nedelsdamas išregistruoto registro objekto duomenis perkelia į duomenų bazės archyvą toliau— archyvas.

Išregistruoto registro objekto duomenys, išskyrus asmens duomenis, archyve saugomi neribotą laiką. Asmens duomenys archyve saugomi 25 metus po išregistravimo. Registro tvarkytojas, nustatęs pateiktų dokumentų arba duomenų netikslumus, privalo per 5 darbo dienas pranešti apie tai registro duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti netikslumus. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, suformuoja registro duomenis ir nedelsdamas praneša susijusio registro tvarkytojui apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus.

Jeigu nustatoma, kad į duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl registro tvarkytojo kaltės, jis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ištaisyti netikslumus ir apie tai neatlygintinai pranešti raštu visiems registro duomenų gavėjams, kuriems tie duomenys buvo perduoti. Asmenys, kurių duomenys įrašyti registre, pateikę registro valdytojui ar registro tvarkytojui asmens tapatybę ligos sąnarių sąrašą dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti.

Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, susipaţinęs su registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras - Ligų profilaktika

Ligos sąnarių sąrašą tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir apie tai pranešti reikalavusiam asmeniui. Pakeisti duomenų bazės įrašai perkeliami į archyvą ir saugomi jame 25 metus. Registro tvarkytojas organizacinėmis, techninėmis ir programinėmis priemonėmis uţtikrina, kad į duomenų bazę būtų įrašomi teisingi, tikslūs, išsamūs ligos sąnarių sąrašą, atitinkantys duomenis, pateiktus dokumentuose.

Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo saugoti registro duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Registro objektui apibūdinti naudojami kitų valstybės registrų duomenys: Lietuvos Respublikos gyventojų registro — duomenys, nurodyti Nuostatų Juridinių asmenų registro — duomenys, nurodyti Nuostatų Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys — Nuostatų Mirties atvejų ir jų prieţasčių valstybės registro — duomenys, nurodyti Nuostatų Valstybės registrų duomenys gaunami pagal registro tvarkytojo sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamų registrų tvarkytojais šiose sutartyse ir susijusių registrų nuostatuose nustatyta tvarka.

Registro tvarkytojas, nustatęs iš susijusio registro gautų duomenų netikslumus, informaciją apie klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus nedelsdamas turi perduoti susijusio registro tvarkytojui.

Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, per 3 darbo dienas privalo patikrinti pateiktą informaciją ir, jeigu ji pasitvirtina, ištaisyti netikslumus.

ligos sąnarių sąrašą traumos priežiūros alkūnė

Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas. Ištaisęs registro duomenų netikslumus, registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas praneša registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.

Šiuolaikinių vaistų ir vaistų nuo sąnarių sąrašas

Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši. Registro duomenys teikiami neatlygintinai. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Registro tvarkytojas teikia registro išrašus ir registro duomenų bazės išrašus, pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją.

Registro išrašai ir registro duomenys teikiami raštu, ţodţiu ir arba elektroninių ryšių priemonėmis. Vienkartinio teikimo atveju registro duomenys teikiami pagal registro duomenų gavėjo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, registro duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, numatyta šių duomenų apsauga.

Hepatitas C - ULAC

Jeigu teikiami ir asmens duomenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Daugkartinio teikimo atveju registro duomenys teikiami pagal registro tvarkytojo sutartį su registro duomenų gavėju.

Šioje sutartyje nustatomos registro duomenų gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, registro duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, numatoma šių duomenų apsauga. Jeigu teikiami ir asmens duomenys, sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

Gydytoja reumatologė: tik liaudies medicina sąnarių neišgydysite LRT.

Registro duomenų gavėjas, gavęs klaidingus, netikslius, neišsamius duomenis, raštu praneša registro tvarkytojui apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus. Registrotvarkytojas per 3 darbo dienas ištaiso netikslumus ir neatlygintinai raštu pranešaregistro duomenų gavėjui apie netikslumų ištaisymą. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę registro duomenis, gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti gaunant duomenis.

Ši ligos sąnarių sąrašą netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save.

ligos sąnarių sąrašą nuo ką galima serga gražus sąnario

Registro tvarkytojas savo ligos sąnarių sąrašą svetainėje skelbia suvestinius nuasmenintus registro duomenis, iš kurių negalima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės.

Registro tvarkytojas savo interneto svetainėje taip pat teikia informaciją apie registro objektus ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teises susipaţinti su registre tvarkomais jų duomenimis, klaidingų, netikslių, neišsamių registro duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašą, jų kiekį. Gavėjas privalo naudoti gautus registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėţtiems tikslams. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir arba Europos ekonominės erdvės valstybių narių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams. Uţ registro duomenų saugą atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

ligos sąnarių sąrašą skauda dubens viršūnes ką daryti

Registro duomenys ir dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Ţin.

Registro duomenų saugos administracinės, organizacinės, techninės, programinės ir kitokios priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir ligos sąnarių sąrašą informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Registro duomenų saugos priemonės turi uţtikrinti registro duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo, kokio nors kito neteisėto tvarkymo.