Pereiti prie turinio

Natūralūs ingredientai, turintys priešuždegiminį poveikį. Tokia terapija gali būti dvejopa — pasyvi ir aktyvi gimnastika. Visa tai gali turėti įtakos sąnarių distrofijai. Tikėtina, jog gydytojas skirs kineziterapijos kursą, kurio metu išmoksite tinkamai atlikti tempimo pratimus, lavinsite jėgą ir kt. Jei nuspręsite padėti sau, naudodami tepalą kaip anestetiką arba šildantį , turėtumėte laikytis kelių paprastų taisyklių.

Kaip padėti sau pasitempus čiurnos raiščius?

Padariniai: slystelėjus raumenys nespėja tinkamai sureaguoti, todėl dažniausiai krentama ant nugaros arba pasiremiant rankomis. Žie­ma — ne vien smagūs pasivažinėjimai rogutėmis ir rubuilių sniego senių lipdymas.

tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius

Tai — ir slidūs šaligatviai, ir apledėję laiptai, ir didesnė traumų tikimybė. Raiščių ar raumenų patempimai, įvairių kaulų lūžiai ir smegenų sutrenkimai sudaro daugiau nei pusę visų žiemą patiriamų traumų.

Raiščių patempimas, plyšimas

Po­cius var­di­ja griūvimo pa­sly­dus pa­da­ri­nius. Gy­dy­to­jas at­krei­pia dė­me­sį, kad ypač at­sar­gūs žie­mos se­zo­nu tu­rė­tų bū­ti senjo­rai, nes jų ves­ti­bu­li­nio apa­ra­to funk­ci­ja vei­kia ne­be taip ge­rai, rau­me­nys ne­spė­ja tin­ka­mai su­rea­guo­ti slys­te­lė­jus.

Taip pat vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms daž­niau­siai bū­na su­tri­ku­sios kau­lo gi­ji­mo funk­ci­jos, pra­dė­ju­si vys­ty­tis osteoporo­zė, tai­gi bet ko­kio lū­žio gy­dy­mas ga­li bū­ti itin su­dė­tin­gas ir pri­si­dė­ti prie kitų li­gų, to­kių kaip są­na­rio art­ro­zė ar os­teoart­ri­tas, vys­ty­mo­si. Svar­bi pro­fi­lak­ti­ka Nors trau­mos nu­tin­ka ne­ti­kė­tai, ta­čiau, tin­ka­mai at­li­kę na­mų dar­bus, jų valyti sąnarių ligos ga­li­me su­ma­žin­ti iki mi­ni­mu­mo.

Pir­miau­sia rei­kė­tų stip­rin­ti sa­vo kū­no pu­siaus­vy­rą.

  • Uždegimo gydymui sustava
  • Skausmas rankose sąnarių apsinuodijimo

Tam pui­kiai tin­ka jo­gos, kalane­ti­kos ar pu­siaus­vy­ros kū­no pra­ti­mai, ku­rie pa­dės su­stip­rin­ti kū­ną ir išlaiky­ti pu­siaus­vy­rą slys­te­lė­jus.

Tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius svar­bu pa­si­rū­pin­ti ir tin­ka­ma kau­lų būk­le: var­to­ti už­tek­ti­nai kal­cio, vi­ta­mi­no D — šie vi­ta­mi­nai stip­ri­na kau­lus, to­dėl jie tampa ma­žiau tra­pūs, su­ma­ži­na os­teo­po­ro­zės ti­ki­my­bę.

Kaip padėti sau pasitempus čiurnos raiščius? Kaip patikslintų sveikatos priežiūros specialistai, patempiama ne pati čiurna, bet plyšta čiurnos raiščių skaidulos. Skausminga, akivaizdi ir judėjimą kelioms savaitėms apribojanti problema gali kankinti kiekvieną iš mūsų: tiek profesionalūs sportininkai, tiek skubanti moteris ar išėjęs pasivaikščioti vyresnio amžiaus vyras - visiems rizika, kad netyčia pakryps koja ir bus patempti raiščiai, išlieka tokia pat didelė. Veiksnių, darančių įtaką staigiam kojos kryptelėjimui, yra ne viena, o po jų žmogui tenka kęsti iš tiesų nemažus čiurnos skausmus, gydyti susidariusias kraujosrūvas, mažinti tinimą. Kad ir kaip stengiamės, čiurnos traumų, deja, kartais nepavyksta išvengti.

Gintautas Pocius: krentant instinktyviai rankomis remiamasi į žemę, joms tenka visas kūno svoris, todėl dažniausiai pasitaikanti trauma yra stipinkaulių lūžiai riešo srityje ir kitų rankos kaulų lūžiai.

Ki­tas svar­bus žings­nis — pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma ava­ly­ne.

Gelis sąnariams FLEXIBIOL GEL 100ml

Žie­mi­niai ba­tai tu­rė­tų bū­ti sto­ru, grub­lė­tu pa­du, su že­mu pa­kul­niu, idea­lu — su spe­cia­liais ap­kaus­tais, ku­rie ge­riau kim­ba su že­mės pa­vir­šiu­mi. Jei vaikš­to­te su laz­de­le ar ra­men­tais, jiems ga­li­ma pri­tai­ky­ti spe­cia­lius ant­ga­lius su smai­gais ir taip su­ma­žin­ti pa­sly­di­mo tikimy­bę.

tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius

Ir, ži­no­ma, bū­ti­na sau­go­tis: pri­si­lai­ky­ki­te lip­da­mi iš au­to­mo­bi­lio ar vie­šo­jo transpor­to, išei­ki­te iš na­mų šiek tiek anks­čiau, kad ne­rei­kė­tų sku­bė­ti, ei­ki­te tuo ke­liu, ku­ris bus ma­žiau sli­dus ir nu­va­ly­tas — net jei jis ir to­li­mes­nis, ei­da­mi nesku­bė­ki­te, ei­ki­te ma­žais žings­niu­kais, šiek tiek pa­lin­kę į prie­kį, iš­trau­ki­te rankas iš ki­še­nių. Ne­pa­mirš­ki­te, kad pa­slys­ti ga­li­ma ne tik lau­ke, bet ir pa­sta­te — nuo ba­tų nu­kri­tęs ir iš­tir­pęs snie­gas ko­ri­do­rių ga­li pa­vers­ti tik­ra čiuo­žyk­la.

To­dėl vi­sa­da nau­do­ki­tės ki­li­mė­liu prie du­rų, bū­ki­te itin bud­rūs, jei ma­to­te, kad grin­dys šla­pios. Pir­mo­ji pa­gal­ba par­griu­vus Jei vis dėl­to ne­pa­vy­ko iš­veng­ti trau­mos, pir­miau­sia įver­tin­ki­te su­žei­di­mo rimtumą.

tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius

Jei ma­no­te, kad tik su­si­tren­kė­te, — su­muš­tos vie­tos ti­ni­mą ir skaus­mą ga­li­te mal­šin­ti šal­dan­čiais komp­re­sais. Le­di­nio komp­re­so ne­lai­ky­ki­te iš­ti­sai prie odos, nes ga­li­te nu­šal­ti — komp­re­są laiky­ki­te 15 min.

Taip pat ga­li­te pa­tep­ti su­muš­tą vie­tą gy­dan­čiu te­pa­lu. Jei pa­ti­ni­mas ir skaus­mas ne­praei­na per ke­lias die­nas, ne­dels­da­mi kreip­ki­tės į gy­dy­to­ją.

tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius

Pa­ty­rus rim­tes­nę trau­mą, ne­ga­li­ma ju­din­ti su­ža­lo­tos ran­kos ar ko­jos. Susižalojus ko­ją, jo­kiu bū­du ne­rei­kė­tų ja rem­tis ir ban­dy­ti ei­ti, nes ga­li at­si­ras­ti sun­kes­nių tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius ir są­na­rių su­žei­di­mų, pa­si­slink­ti lū­žę kau­lai.

tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius

Bū­ti­na kuo skubiau kreip­tis į me­di­kus pro­fe­sio­na­lios pa­gal­bos. Prik­lau­so­mai nuo trau­mos, ga­li pri­reik­ti lan­ge­tės, gip­so ar plas­ti­ko įtva­ro, ope­ra­ci­jos.

Sausgyslių, raumenų ir raiščių patempimas

Įt­va­rai — ne tik gy­ti Imo­bi­li­zuo­ti su­muš­tą vie­tą ir pa­spar­tin­ti gi­ji­mą pa­de­da spe­cia­lūs or­to­pe­di­niai įtva­rai. Jie pri­lai­ko ran­kų, ko­jų, nu­ga­ros ar juos­mens sri­ties rau­me­nis, sta­bi­liai vie­to­je iš­lai­ko kau­lą ar są­na­rį.

Sąnarių skausmai keičiantis metų laikams — opi problema daugeliui žmonių, ir, deja, dažnai dėl jų pačių kaltės. Print 1 Specialistai įsitikinę: didžioji dauguma žmonių, kuriuos kamuoja galūnių skausmai, patys kalti dėl sezoninių kančių, nes

Spe­cia­lūs or­to­pe­di­niai įtva­rai — pro­fe­sio­na­li me­di­ci­nos priemo­nė, pa­de­dan­ti ge­riau ju­dė­ti, sklan­džiau ir grei­čiau sveik­ti. Jie su­tvir­ti­na pa­žeis­tą vie­tą, pa­spar­ti­na gi­ji­mą, su­ma­ži­na skaus­mą.

Gydomasis kokteilis stiprinant sausgysles ir raiščius, greitai palengvina kelio ir sąnarių skausmą!

Ne­šio­ti įtva­rus re­ko­men­duo­ja­ma ir sun­kų fi­zi­nį dar­bą dir­ban­tiems, sportuojantiems žmo­nėms. Tin­ka­mai pa­rink­ti jie sau­go są­na­rius, ap­ri­bo­ja judesių amp­li­tu­dę, ma­ži­na raiš­čiams, są­na­riams ar saus­gys­lėms ten­kan­tį krū­vį.

tepalas stiprinti raiščius ir sąnarius

Jūsų judėjimui, Jūsų sveikatai!