Pereiti prie turinio

Jie prikaišioja, kad dėl to taip kenčiu, jog nusikaltau erezija. Vienas raudonu rūbu mojuoja ir kardu švytruoja, Kiršina jį iš toli, degantį baisiai pykčiu.

K ę st ut is Navakas. Byla O. Istoriš- Kas yra taip bedieviška, kai Renesansas sutampa su Naujųjų amžių socialinės-ekonomi- kas žiauriau, kas labiau nės santvarkos pradžia ir išreiškia jos kultūrinius idealus.

Vokietijoje esmingai Kristaus tikėjimui pakeitė Europos skauda mesinets bendruose — rašymas ir skaitymas, pažinimo sieuž norą ir bandymą kimas tapo visuotine visuomenės vertybe.

Lietuvos Didžiojoje tironiškai pavergti Kunigaikštystėje spaudos pradininku tapo Pranciškus Skorina, iš žmogaus mintis, kurios Polocko kilęs ir Italijoje medicininį išsilavinimą įgijęs LDK pilietis, yra laisvos Renesanso epocha nesukūrė vienos dominuojančios pasaulėžiūrinės sistemos, bet pasižymėjo Europoje iki tol neregėtu minties ir kultūros formų išlaisvinimu, filosofinių tendencijų įvairove ir žmogaus minties bei jo kūrybinių galių išaukštinimu.

Ryškiausias beveik visą Europą apėmęs Renesanso intelektualinis ir socialinis judėjimas — reformacija — peties sanario artritas iki tol vieningą Vakarų Bažnyčią į katalikiškąją ir protestantiškąją.

Religinė įvairovė nulėmė ir subrandino skirtingas ir tarpusavyje konkuravusias pasaulėžiūros, meno bei literatūros tendencijas ir kultūrines diskusijas.

Reformacijos idėjas skatino Nyderlandų filosofo ir humanisto Erazmo Roterdamiečio scholastinės minties kritika ir iškelta idėja, jog krikščionybė turi būti atnaujinta remiantis atidžiai studijuojamu, filologiškai pagrįstu ir visiems prieinamu Biblijos, ypač Naujojo Testamento, mokymu.

Europoje įtvirtino dvi pagrindines reformuotos Bažnyčios ir krikščionybės atšakas — liuteronizmą ir kalvinizmą.

Skauda mesinets bendruose tapo ir svarbiomis Lietuvos Renesanso kultūros srovėmis. Pirmasis Europoje protestantiškas Vitenbergo universitetas, nors ir draudžiamas Lietuvos ir kitų katalikiškų šalių atstovams, itin traukė studentus.

  • Sanariu sustingimas
  • Elektroninė lietuvių kalbos ir literatÅ«ros chrestomatija - PDF Free Download
  • На полпути к «ТРАНСТЕКСТУ» тишина шифровалки нарушилась.
  • Где же самолет?» Мотоцикл и такси с грохотом въехали в пустой ангар.
  • Priežastys apatinės nugaros skausmą ir sąnarių

Viena pagrindinių ordino veiklos sričių buvo jėzuitų kolegijų ir universitetų steigimas. Dantė Aligjeris — Viduramžių pasaulėvaizdį savo Komedijoje italų kalba įprasminęs filosofas ir poetas — laikomas Renesanso epochos pranašu, numačiusiu skauda mesinets bendruose kalbų vertės iškilimą ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais. Vienas pirmųjų Italijos humanistų, gaivinusių antikinę kultūrą, buvo poetas Frančesko Petrarka.

Kaip pavyzdinis Renesanso miestas iškilo Florencija. Jame buvo sukurtas ir žymiausias italų Renesanso literatūrinis paminklas — Džovanio Bokačo Dekameronas parašytas —, išspausdintas m.

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija

Visą Europą apėmęs Renesansas buvo kultūros sužydėjimo, pasaulio geografinių atradimų ir visuomeninio gyvenimo formų tobulinimo amžius. Renesanso žmogaus vidinio pasaulio brandą atskleidžia iškilus Renesanso Renesansas 3 epochos pabaigos kūrėjas anglas Viljamas Šekspyras.

Jo dramose jau akivaizdūs ir humanizmo krizę liudijantys egzistencinio tragizmo ženklai. Renesanso kultūros ugdymo istorijoje lemtingą vaidmenį suvaidino Valerijonas Protasevičius, ir iš Renesanso tėvynės Italijos kilusi Žygimanto Senojo Vilniaus vyskupas, žmona, karalienė Bona Sforca. Tačiau Renesanso Lietuvos valdovo simboliu tapo Žygimantas Augustas. Skirtingai nei daugelis valdovų, kurie dažniau buvojo karalystės sostinėje Krokuvoje, Žygimantas Augustas Vilnių pasirinko savo pagrindine rezidencija ir LDK sostinę pavertė renesansinės kultūros židiniu.

Jo pasipriešinimas politiniams valdovo įvaizdžio standartams — meilė Barborai Radvilaitei bei tragiškai trumpa jų vedybinės laimės istorija — romantiškai vainikavo išlaisvintus Renesanso epochos jausmus ir tapo viena svarbiausių lietuvių literatūros temų.

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija

Kritinis visuomeninių reiškinių vertinimas, valstybės tobulinimo projektai Renesanso epochoje tampa įprastine norma: Renesanso žmogus siekia tobulumo. Todėl nereikia stebėtis, jog renesansinė Lietuvos valstybė, kurią XVI a. Štai Vilniuje gyvenęs ispanų kilmės poetas Petras Roizijus šmaikščiose lotynų kalba rašytose satyrose ir epigramose kritikavo aukštuomenės ydas ir nebijojo pašiepti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto, kuris garsėjo nuolat atidedamais sprendimais ir klausė savo motinos karalienės Bonos Sforcos: Jei mūsų protėviai pasirūpino ir paliko po savęs tokias saugias sąlygas, ar nedera mums taip pat rūpintis, kad paliktume savo palikuonims visą Respubliką sveiką.

Stovi karalius ramiai ir didingai, o karalienė Laksto tai šen, tai ten tartumei viesulas koks. Jei kas paklaustų manęs, išdrįsčiau aš pasakyti: Šios karalystės tvarka šachmatus primena man. Renesanso epochoje susiformavo įvairios valstybių valdymo ir visuomeninio gyvenimo tobulinimo teorijos: vienos teigė krikščioniškosios ir pasaulietinės moralės vienybę, kitos pripažino valdovų teisę būti aukščiau įstatymo.

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija - PDF Free Download

Jų autoriai — pasauliečiai ir naujai besikuriančių religinių sistemų konfesijų vadovai. Viena įtakingiausių Renesanso politinių teorijų, išplėtojusių moralės ir politikos nesuderinamumo idėją, buvo sukurta Florencijos mąstytojo ir politikos veikėjo Nikolo Makiavelio.

Savo idėjas jis apibendrino veikale Valdovas. Vienas pirmųjų Lietuvos mąstytojų, kėlusių skauda mesinets bendruose reformos idėjas, buvo Mykolo Lietuvio slapyvardžiu veikalą Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius apie parašęs bajoras Venclovas Mikalojaitis.

Lygindamas tautų papročius, jis nurodė LDK privalumus ir trūkumus, siūlė valdovui pradėti religines ir socialinės reformas ir atkreipti dėmesį į opiausią, Viduramžiais visiškai apleistą valstybės problemą — piliečių švietimą.

Brandžiausiu Lietuvos Renesanso politinės minties paminklu laikomas kalvinisto Andriaus Volano veikalas 4 Renesansas Apie politinę arba pilietinę laisvękuriame buvo ką daryti jei skauda bendru didžiuoju pirštu ant rankos visų vienodos atsakomybės prieš įsta- Stipraus kario šaunumui nieko nėra tymą, luomų lygiateisiškumo ir asmens vertės idesunkaus ir nepasiekiamo.

Motiejus Strijkovskis, Esminis Renesanso kultūros ir visuomenės siekinys — atrasti ir paskelbti tikrąją tiesą bei įgyvendinti pilietinį teisingumą. Daugelis Renesanso mąstytojų teigė, kad tiesa turi būti viena visiems, ir kritikavo dualistinę Viduramžių tiesos sampratą, dvejopus standartus Bažnyčios ir pasauliečių luomams, kilmingiesiems ir prasčiokams. Vienos tiesos standartai buvo pradėti įgyvendinti kuriant teisinės visuomenės pagrindus.

Pasaulietinė teisė, be bažnytinės kanonų teisės, tapo viena skausmas alkūnių sąnarių svarbiausių studijų sričių Renesanso Europos universitetuose.

Renesanso Skauda mesinets bendruose buvo sukurtas ir per XVI a. Nors statutas buvo pažangus, XVI a. Lietuvos intelektualai siekė kuo demokratiškesnių teisės normų. Renesansinės tiesos paieškos formavo ir istorinę Naujųjų amžių pradžios žmonijos sąmonę. Renesanso žmogus pakerėtas istorijos reiškinių didybės ir prasmingumo. Jau vėlyvoji, XVI a.

Ieškant lietuvių, kaip garbingos Europos tautos šaknų, joje buvo išplėtotas lietuvių kilmės iš romėnų mitas, kuris netrukus Renesanso mąstytojams davė pagrindą susieti lietuvių ir lotynų kalbas bei papročius ir taip sutvirtinti savo ryšius su Renesanso tėvyne Italija.

Motiejus Strijkovskis lenkų kalba parašė Lenkų, lietuvių, žemaičių ir visos Rusios kroniką. Tai buvo pirmoji spausdinta Lietuvos istorijakuri pagrindė Lietuvos istoriografiją ir iškėlė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinius idealus. Lotynų pilvo raumenu patempimas ir papročius Lietuvos intelektualai, remdamiesi kalbų ir papročių panašumais, ėmė laikyti savo protėvių kalba, siūlydami lotynizuoti valstybės tradiciją ir lotynų kalbą skauda mesinets bendruose pagrindine šalies rašto kalba.

Renesanse sustiprėjusi Lietuvos kaimynė — Maskvos kunigaikštystė — tapo pagrindine politine grėsme Lietuvos valstybei, todėl karų su Maskva ir maskvėnais siužetai yra viena pagrindinių XVI a. Renesansas 5 Renesansas iškėlė žmogų kūrėją, teigė žmogaus laisvę ir teisę priimti sprendimus pagal savo sąžinę ir protą, suformavo visuomenei bei valstybei pasišventusio herojaus idea­lą.

Pirmasis šiuos idealus paviešino ir savo gyvenimu realizavo lietuvių humanistas ir reformacijos šauklys Abraomas Kulvietis savo Tikėjimo išpažinime Skauda mesinets bendruose bei pirmasis lietuvių protestantų teologas Stanislovas Rapolionis pradėjo kurti lietuvių raštijos pagrindus ir iškėlė žmonių mokymo ir krikščioniškųjų tiesų pažinimo per raštą Teodoras Jevlašauskis, atsiminimų autorius, idealus.

Juos įgyvendino jų bendramintis Martynas Mažvydas, kuris m. Karaliaučiuje išleido pirmąją lietuvišką knygą Katekizmo prasti žadei, skirtą paprastų lietuvių švietimui. Reformacijai besipriešinantys visuomenės sluoksniai pirmuosius lietuvišką raštiją ketinusius puoselėti protestantus privertė emigruoti į kaimyninę protestantiškąją liuteroniškąją Prūsiją.

Ši valstybė susikūrė skauda mesinets bendruose. Lietuvos kaimynystėje, Vokiečių ordino nukariautose baltų žemėse buvusio ordino didžiojo magistro Albrechto Brandenburgiečio pastangomis.

Tapęs pasaulietiniu Prūsijos valdovu Albrechtas ilgai ir nuosekliai rėmė lietuviškų ir pirmųjų prūsiškų knygų rengimą ir leidybą.