Pereiti prie turinio

Dažnai būna akivaizdi deformacija, pacientas kita ranka prilaiko traumuotą galūnę, skausmingi peties judesiai. Mačiulio, netgi. Tai artrozės sąnario susidėvėjimo pradžia, iš jos vėliau išsivysto artritas tik pradėjus skaudėti sąnarius, nes atitolinti sąnarių ligas lengviau, nei jas gydyti. Poveikis pasireiškia per 15 minučių. Sąnario pakeitimo operacija paprastai skiriama 3—4 artrozės stadijose. Rentgenogramose aiškiai matomi juosmens stuburo osteofitai.

Išankstinė pacientų registracija galima internetu artrozė baigtinių sąnarių esveikata.

Joga klubo sąnarių artrozei gydyti

Per pa­sta­rą­jį dešimtme­tį Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė ge­ro­kai pa­si­kei­tė, įneš­da­ma nau­jų vė­jų ir į uos­ta­mies­čio gy­ve­ni­mą bei ar­chi­tek­tū­rą. Pa­sie­ki­mų — daug ir įvai­rių Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė — vie­na di­džiau­sių Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­no gy­dy­mo įstai­gų, ku­rio­je dar­buo­ja­si dau­giau kaip 1 me­di­kų ir ki­tų dar­buo­to­jų, vei­kia 24 sta­cio­na­ro sky­riai, taip pat at­ski­ri pa­da­li­niai ir fi­lia­lai vi­sa­me Klai­pė­dos mies­te ir už jo ri­bų.

Kuo šie me­tai bu­vo ypa­tin­gi li­go­ni­nės sky­riams, pa­da­li­niams ir jų dar­buo­to­jams?

artrozė jaunystėje gydymo

Sta­cio­na­re gy­dy­ta dau­giau kaip 20 tūkst. To­kie pa­cien­tų srau­tai įro­do, kad esa­me ži­no­mi ir rei­ka­lin­gi, o re­gio­no gy­ven­to­jai aukš­tai ver­ti­na mū­sų li­go­ni­nės me­di­kų kva­li­fi­ka­ci­ją, iš­ty­ri­mo ir gy­dy­mo ga­li­my­bes, ir no­riai ren­ka­si svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas mū­sų įstai­go­je.

Di­de­li pa­cien­tų srau­tai ir tei­kia­mų pa­slau­gų skai­čius, taip pat nuo­la­ti­nis veik­los efek­ty­vu­mo sie­ki­mas ir praė­ju­siais me­tais už­tik­ri­no sta­bi­lią įstai­gos fi­nan­si­nę si­tua­ci­ją.

To­dėl tu­rė­jo­me ga­li­my­bes ge­rin­ti įstai­gos inf­rast­ruk­tū­rą, įsi­gy­ti nau­jos, mo­der­nios me­di­ci­nos įran­gos.

Ka­dan­gi di­džiau­sias įstai­gos tur­tas yra jos dar­buo­to­jai, la­bai džiu­gu, jog ga­lė­jo­me pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus: gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­joms jie pa­di­dė­jo 20 pro­c.

artrozė jaunystėje gydymo

Taip pat rei­kia pa­si­džiaug­ti, jog mū­sų li­go­ni­nę ge­rai ver­ti­na ne tik pa­cien­tai, bet ir jau­nie­ji me­di­kai: artrozė jaunystėje gydymo ir kas­met, per­nai ko­lek­ty­vą pa­pil­dė virš dvi­de­šim­ties nau­jų įvai­rių spe­cia­ly­bių gy­dy­to­jų, tiek pat nau­jų slau­gy­to­jų.

Įs­tai­ga pa­ti ak­ty­viai da­ly­va­vo ren­gi­ant me­di­kus: ji yra Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bei Vil­niaus uni­ver­si­te­to Me­di­ci­nos fa­kul­te­to re­zi­den­tū­ros ba­zė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to mitai apie sąnarių gydymą Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­tų pra­kti­kos ba­zė.

Kas­met prii­ma­me pra­kti­kai po ke­lias­de­šimt slau­gos spe­cia­ly­bės stu­den­tų, jau­nų­jų gy­dy­to­jų in­ter­nų ir re­zi­den­tų, jie su­si­pa­žįs­ta su įstai­ga, jos tra­di­ci­jo­mis, dar­bo kul­tū­ra, to­dėl ne­keista, kad, bai­gę stu­di­jas, pa­gei­dau­ja dirb­ti mū­sų li­go­ni­nė­je.

Pil­vo ir en­dos­ko­pi­nės artrozė jaunystėje gydymo sky­riu­je: chi­rur­gai be­ne pir­mie­ji uos­ta­mies­ty­je ir Va­ka­rų Lie­tu­vo­je la­pa­ros­ko­pi­nes on­ko­lo­gi­nes skran­džio ir sto­rų­jų žar­nų, nu­tu­ki­mo ope­ra­ci­jas pra­dė­jo at­lik­ti, nau­do­da­mie­si 3D tech­no­lo­gi­jo­mis — vaiz­do mo­ni­to­riu­je ste­bė­da­mi tri­ma­tį vaiz­dą; gy­dy­to­jai Al­gir­das Ka­si­liaus­kas ir Mig­lė Sta­ky­tė, ope­ruo­da­mi krū­ties vė­žiu ser­gan­čias pa­cien­tes, pir­mie­ji Lie­tu­vo­je ėmė tai­ky­ti nau­jau­sią krū­ties at­kū­ri­mo bū­dą iš sa­vų au­di­nių — mi­ni to­ra­ko­dor­sa­li­niu lo­pu kar­tu su rie­ba­lų per­so­di­ni­mu.

  • Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą – kulturagyvai.lt
  • Grūdinimas gelio sąnarių
  • Kelio sąnario artrozės priežastys, simptomai ir gydymas - Meniskai
  • Sąnario skausmas: priežastys ir gydymo būdai | kulturagyvai.lt
  • Šį kartą aptarsime artrozę.
  • Raktikaulis – Vikipedija
  • Stuburo osteofitai - ligos kilmė ir gydymas - Artrozė August
  • Tepalu artritu peties sąnario

Or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je: gy­dy­to­jas Ig­nas Riau­ba pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je at­li­ko vi­so rie­šo są­na­rio en­dop­ro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­jas art­ro­ze ser­gan­tiems artrozė jaunystėje gydymo įsi­sa­vin­tas ir pra­dė­tas tai­ky­ti stam­bių­jų są­na­rių art­ro­zės, ki­tų de­ge­ne­ra­ci­nių su­si­rgi­mų gy­dy­mas ka­mie­ni­nė­mis ląs­te­lė­mis, iš­skir­to­mis iš pa­ties pa­cien­to rie­ba­li­nio au­di­nio.

Pir­mą­sias pro­ce­dū­ras at­li­ko sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ma­čiu­lis; gy­dy­to­jas Min­dau­gas Grik­šas per me­tus at­li­ko apie 20 klu­bo są­na­rio art­ros­ko­pi­jų — šios ope­ra­ci­jos te­bė­ra nau­jo­vė Lie­tu­vo­je. Au­sų, no­sies ir gerk­lės li­gų sky­riu­je: įsi­gy­ta nau­ja ope­ra­ci­nė vi­deoen­dos­ko­pi­nė sis­te­ma, ku­ri pa­ge­ri­na vi­zua­li­za­ci­ją ope­ra­ci­jos me­tu ir už­tik­ri­na ge­res­nius ope­ra­ci­jų re­zul­ta­tus; pra­dė­tos en­dos­ko­pi­nės oto­chi­rur­gi­nės au­sų ope­ra­ci­jos, ku­rios at­lie­ka­mos be išo­ri­nio pjū­vio, kom­bi­nuo­jant mik­ros­ko­pi­nę ir en­dos­ko­pi­nę tech­ni­ką, to­dėl lei­džia pa­ma­ty­ti de­ta­les­nį bei pla­tes­nį ope­ra­ci­jos vaiz­dą, tad jos re­zul­ta­tai bū­na kur kas ge­res­ni; pra­dė­tos at­lik­ti dak­rio­cis­to­ri­nos­to­mi­jos ope­ra­ci­jos, pa­de­dan­čios at­sta­ty­ti aša­rų nu­te­kė­ji­mą iš aša­rų mai­še­lio į no­sį, kai su­trin­ka no­sies — aša­rų la­ta­ko praei­na­mu­mas ir funk­ci­ja.

Uro­lo­gi­jos sky­riu­je: tę­sia anks­čiau pra­dė­tus dar­bus — at­lie­ka­mos di­de­lės apim­ties on­ko­lo­gi­nės uro­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos, vys­to­ma la­pa­ros­ko­pi­nė ir en­dos­ko­pi­nė uro­lo­gi­ja; mi­ni­ma­liai in­va­zy­viais me­to­dais diag­no­zuo­ja­ma ir gy­do­ma šla­pi­mo ta­kų ak­men­li­gė ir šla­pi­mo ne­lai­ky­mas.

Kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je: at­nau­jin­ta bei ge­ro­kai pa­to­bu­lin­ta per­stemp­li­nei echos­ko­pi­jai nau­do­ja­ma įran­ga, ku­ri pa­leng­vi­na pa­cien­tų po­jū­čius per ty­ri­mą; ins­ta­lia­vus nau­ją įran­gą, pra­dė­ti nau­ji ty­ri­mai — šir­dies krū­vio echos­ko­pi­ja.

Pul­mo­no­lo­gi­jos ir aler­go­lo­gi­jos sky­riu­je: pra­dė­tos at­lik­ti nau­jos in­ter­ven­ci­nės pro­ce­dū­ros: transb­ron­chi­nės biop­si­jos in­ters­ti­ci­nėms li­goms ir pe­ri­fe­ri­niam plau­čių vė­žiui diag­no­zuo­ti, en­dob­ron­chi­nis krau­ja­vi­mo iš plau­čių stab­dy­mas; įsi­gy­ta mo­der­ni įran­ga, ku­ria at­lie­ka­mos krio­biop­si­jos — tiks­liai cent­ri­nio plau­čių vė­žio ir ki­tų en­dob­ron­chi­nių pa­ki­ti­mų diag­nos­ti­kai.

Die­nos chi­rur­gi­jos cent­re: per me­tus at­lik­ta be­veik 2 tūks­tan­čiai ope­ra­ci­jų, ypač pa­dau­gė­jo vei­do-žan­di­kau­lių, bend­ro­sios chi­rur­gi­jos ope­ra­ci­jų; įsi­gy­ta mo­der­ni la­ze­ri­nė įran­ga, ku­ria pra­dė­tos at­lik­ti ma­žai in­va­zi­nės he­mo­ro­ji­nių maz­gų gy­dy­mo ope­ra­ci­jos; pra­dė­jo dirb­ti nau­ji gy­dy­to­jai spe­cia­lis­tai: chi­rur­gai, uro­lo­gas, gi­ne­ko­lo­gė, en­dok­ri­no­lo­gė, echos­ko­puo­to­ja; ati­da­ry­ta Puo­džių kli­ni­ka, ku­rio­je vei­kia Aler­gi­nių ir imu­ni­nių li­gų diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo die­nos sta­cio­na­ras.

Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je Tai­kos pr.

Stuburo osteofitai - ligos kilmė ir gydymas

Kon­sul­ta­ci­nė­ję po­lik­li­ni­ko­je Herkaus Man­to g. Psi­chiat­ri­jos fi­lia­le: artrozė jaunystėje gydymo svei­ka­tos su­tri­ki­mų tu­rin­čių pa­cien­tų gy­dy­mui nau­do­ja­ma mo­der­ni įran­ga: elekt­roim­pul­si­nės te­ra­pi­jos, transk­ra­ni­ji­nės mag­ne­ti­nės sti­mu­lia­ci­jos apa­ra­tai, mul­ti­sen­so­ri­nės te­ra­pi­jos įran­ga ir kt.

Pri­kė­lė nau­jam gy­ve­ni­mui Praė­ju­sie­ji me­tai Res­pub­li­ki­nei Klai­pė­dos li­go­ni­nei bu­vo neei­li­niai — su­ka­ko 85 me­tai nuo li­go­ni­nės įkū­ri­mo. Nė­ries gat­vių san­kry­žo­je, li­go­ni­nė nuė­jo su­dė­tin­gą ke­lią per anek­si­jas ir oku­pa­ci­jas, ka­rą ir po­ka­rį, so­viet­me­tį ir at­kur­tos vals­ty­bės laik­me­tį.

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė kas­met gra­žė­ja ir kles­ti, o jai pri­klau­san­tys pa­sta­tai puo­šia uos­ta­mies­čio vei­dą, džiu­gin­da­mi ne tik pa­cien­tus, bet ir vi­sus mies­te­lė­nus bei mies­to sve­čius. Puo­džių ir Bokš­tų gat­vių pa­sta­tų komp­lek­sas, kur da­bar įsi­kū­ręs Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ras ir Puo­džių kli­ni­ka, bu­vo vir­tęs griu­vė­siais.

artrozė jaunystėje gydymo

Prieš me­tų pa­sta­ty­ta­me pirk­lio na­me so­viet­me­čiu vei­kė ka­ro li­go­ni­nė, o vė­liau pa­sta­tai bu­vo artrozė jaunystėje gydymo ir pa­lik­ti li­ki­mo va­liai. Da­bar vi­di­nio kie­mo pa­sta­te įreng­tas Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro ope­ra­ci­nių kor­pu­sas, o vi­siš­kai re­konst­ruo­ta­me Puo­džių kli­ni­kos pa­sta­te vis­kas at­kur­ta pa­gal iš­li­ku­sias au­ten­tiš­kas de­ta­les, iš­sau­go­ti grakš­tūs ąžuo­li­niai sraig­to for­mos laip­tai, pa­grin­di­nes du­ris puo­šian­čios liū­tų gal­vos, se­no­sios lan­gi­nių konst­ruk­ci­jos.

Į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų re­gist­rą įtrauk­tas pa­sta­tas nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kel­tas Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės pa­stan­go­mis. Anot Die­nos chi­rur­gi­jos cent­ro va­do­vės Sva­jos Kund­ro­tie­nės, šian­dien šis pa­sta­tas — lyg do­va­na mies­tui ir jo bend­ruo­me­nei. Tai pa­tvir­ti­na ir šio cent­ro pa­cien­tų reak­ci­ja — jie jau­čia­si lyg atė­ję į mu­zie­jų ar šven­to­vę.

Į pa­sta­tą ve­dan­tys laip­tai yra ta­pę priemonės skausmas pečių sąnarių jau­na­ve­džių ir tu­ris­tų fo­tog­ra­fa­vi­mo­si vie­ta. Iš­sau­go­ta is­to­ri­nė pa­skir­tis Tai ne pir­ma­sis li­go­ni­nės artrozė jaunystėje gydymo is­to­ri­nis ar­chi­tek­tū­ri­nis ob­jek­tas.

Prieš de­šimt­me­tį at­nau­jin­tas Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos se­na­sis pa­sta­tas Herkaus Man­to gat­vė­je — XX am­žiaus pra­džio­je pa­sta­ty­tas gy­dy­to­jo gy­ve­na­ma­sis na­mas ir kli­ni­ka.

Straipsniai

Pas­ta­tas bu­vo ka­pi­ta­liai su­re­mon­tuo­tas, ja­me taip pat iš­sau­go­ti ori­gi­na­lūs in­ter­je­ro ele­men­tai — puoš­nūs me­di­niai laip­tai, di­de­lis spal­vo­tas laip­ti­nės vit­ra­žas.

Da­bar ja­me gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tai. At­si­nau­ji­nęs tiek vi­du­mi, tiek išo­re, Kon­sul­ta­ci­nės po­lik­li­ni­kos is­to­ri­nis pa­sta­tas vie­na­reikš­miš­kai svar­bus ne tik įstai­gos bet ir bend­ram mies­to įvaiz­džiui.

Juk sa­ko­ma, jog pa­si­tin­ka­me pa­gal rū­bą, pa­ly­di­me pa­gal pro­tą.

Res­pub­li­ki­nė Klai­pė­dos li­go­ni­nė pa­cien­tams grą­ži­na svei­ka­tą

Tai ne­lie­ka ne­pas­te­bė­ta ir pa­cien­tų. Ne­be­li­ko se­no­jo įvaiz­džio Res­pub­li­ki­nės Klai­pė­dos li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos fi­lia­lo re­konst­ruk­ci­ja taip pat įne­šė nau­jų spal­vų į mies­to ur­ba­nis­ti­nį pei­za­žą — Bal­ti­kal­nio ir Ban­gų gat­vių kvar­ta­le įsi­kū­ręs pa­sta­tų komp­lek­sas šian­dien la­bai to­li nuo to se­no įvaiz­džio, kad to­kio po­bū­džio gy­dy­mo įstai­ga bū­ti­nai tu­ri bū­ti niū­rių spal­vų pa­sta­tas su spyg­liuo­to­mis tvo­ro­mis ir gro­tuo­tais artrozė jaunystėje gydymo.

Po re­konst­ruk­ci­jos pa­si­kei­tė ne tik pa­sta­tų iš­vaiz­da, bet su­tvar­ky­ta ir ap­lin­ka, har­mo­nin­gai įsi­lie­jan­ti į se­na­mies­čio sti­lių. Šis uos­ta­mies­čio kam­pe­lis, dar vi­sai ne­se­niai kė­lęs niū­rias aso­ci­ja­ci­jas, šian­dien kar­tu su ne­to­lie­se at­nau­jin­tais alaus da­ryk­los ir vieš­bu­čio pa­sta­tais tam­pa nau­ja pa­trauk­lia vie­ta mies­te­lė­nams ir tu­ris­tams.

Vaiz­das — lyg iš at­vi­ru­ko Pu­šy­ne, pa­ke­liui prie jū­ros, iš to­lo bal­tuo­ja li­go­ni­nės Tu­ber­ku­lio­zės fi­lia­las.

Raktikaulis

Klai­pė­die­čių pa­mėg­to poil­sio par­ko kai­my­nys­tė­je įsi­kū­rę pa­sta­tai bei jų ap­lin­ka nuo­lat tvar­ko­ma: išas­fal­tuo­tas pri­va­žia­vi­mas, nu­ties­ti pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­ke­liai pa­cien­tams ir jų lan­ky­to­jams, įreng­tas ap­švie­ti­mas, pa­sta­ty­ti suo­le­liai, ap­lin­ką puo­šia gė­lių klom­bos, tad fi­lia­lo dar­buo­to­jai, pa­cien­tai ir lan­ky­to­jai džiau­gia­si jau­kia ir tvar­kin­ga ap­lin­ka.

Bal­tu­ma švy­ti se­na­sis is­to­ri­nis li­go­ni­nės pa­sta­tas S. Nė­ries gat­vė­je, tar­pu­ka­rio Klai­pė­do­je ma­din­gos bau­hau­zo ar­chi­tek­tū­ros sti­liaus pa­vyz­dys. Kar­tu su gre­ta esan­čiais, įvai­riais li­go­ni­nės veik­los lai­ko­tar­piais iš­ki­lu­siais kor­pu­sais, jis or­ga­niš­kai su­si­lie­ja į vie­ną komp­lek­są, ir tar­si sim­bo­li­zuo­ja vi­są de­vin­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­čios gy­dy­mo įstai­gos rai­dą, kur tra­di­ci­jos su­si­pi­na su mo­der­nu­mu.

Akį džiu­gi­na kruopš­čiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai, puo­se­lė­ja­ma ap­lin­ka, ku­rią puo­šia uos­ta­mies­čio me­ni­nin­kų dar­bai.

Kelio sąnario artrozės priežastys, simptomai ir gydymas

Baig­tas sta­ty­ti ir nau­jau­sias mo­der­nus li­go­ni­nės kor­pu­sas, nea­be­jo­ti­nai su­tei­kian­tis nau­jų ak­cen­tų ir po­stū­mių to­les­nei sėk­min­gai li­go­ni­nės veik­lai. Straipsnio šaltinis: m. Naujienų portalas diena.